Search
  • ליאת ירון

הקושות ואנחנו - בהשראת סדנת חמשת המעטים (קושות)יש לי קן מגבעולים / מרים ילן שטקליס

"

יש לי קן מגבעולים, בו חמשת גוזלים. אחד הלך. אחד ברח, אחד נבהל, אחד נפל. אחד קטן נשאר בגן. היה רעב, מאוד עצב, הלך ביקש, ביקש-ביקש, גישש-גישש, מישש-מישש, מצא!

---"

ומה אנחנו כולנו מחפשים? וכשמוצאים, מה אנחנו מוצאים?

לפני כשבועיים התקיימה סדנת סופשבוע, שהנחיתי יחד עם סוואמי קאשי. שילוב של תרגול ושל חומר תיאורטי שנסבו סביב מודל עתיק ובסיסי בפילוסופית היוגה, מודל "חמשת הקושות", הלא הן חמשת המעטים שעוטפים את "האני האמיתי".

קצרה היריעה מלשתף את כולכם בתכני המודל המורכב והמעמיק הזה, ואת שימושיו לצורך החקי